2023-11-21

Så jobbar Sveriges miljöbästa kommuner för att fasa ut kemikalier

Klimatkontrakt
Klimatkontrakt med Malmö Stad

Varje år genomförs kommunrankningen “Sveriges miljöbästa kommun” av tidningen Aktuell Hållbarhet. Där mäts både kommunernas ambition och aktivitet inom hållbarhet och miljö. Nyligen presenterades vilka tio kommuner som kommer att hamna i topp i årets rankning, som lanseras den tredje oktober. Vi har tittat närmare på hur några av dessa kommuner arbetar för att fasa ut miljöskadliga kemikalier.

FN:s tolfte globala mål handlar om “hållbar konsumtion och produktion” och en viktig del av det målet är “ansvarsfull hantering av kemikalier och avfall”. Alla typer av kemikalier ska hanteras på ett miljövänligt sätt i hela deras livscykel och samtidigt ska man verka för att avsevärt minska utsläppen av kemikalier i luft, vatten och mark för att minimera de negativa konsekvenserna på både miljön och människors hälsa.

För att vi gemensamt ska lyckas med målet att minska kemikaliska utsläpp på jorden krävs en stor insats. Vi har tittat närmare på hur tre av de tio miljöbästa kommunerna arbetar för att fasa ut och hantera kemikalier i sina verksamheter – att inspireras och motiveras av.

Järfälla kommun 

I Järfälla kommun antog man redan 2015 en miljöplan, där ett av målen var “Giftfri vardag”. Där verkade man för att användningen av ämnen som kan skada människor och miljö skulle minimeras, med särskilt fokus på barn. Under 2019 vidareutvecklades handlingsplanen för att hela miljön i kommunen ska bli giftfri och bland annat lokalvård är ett viktigt område där man kan göra stora förbättringar. Några av målen i kemikalieplanen, som finns i sin helhet här, är:

  • Fasa ut städprodukter med lång innehållsförteckning till förmån för de som har en kortare innehållsförteckning. 
  • Tydliggör rutiner för städning och vädring. Använd miljömärkta produkter som är parfymfria.  
  • Vid inköp av lokalvård ska krav ställas på att miljöanpassade produkter används, att städningen sker med så torra metoder som möjligt, samt att mikrofiberdukar och moppar används*.

Växjö kommun 

Även i Växjö har man antagit en kemikalieplan, som hittas här. I den konkretiseras hur man från ett giftfritt perspektivet arbetar mot målbilden att vara en både mer klimatsmart och hälsosam kommun. Då man efter uppföljning av tidigare kemikalieplaner har sett att kompetensen måste öka inom området för att förbättringar ska kunna göras har man implementerat en viktig del som handlar om att utbilda ansvariga personer och öka kunskapsnivån i hela samhället. På det sättet kan man se till att kommunen fortsatt är i framkant med sitt kemikaliearbete. Några av de insatser man gör rörande kunskapsspridning är: 

  • Verka för att aktivt medverka till inspiration och kunskapsdelning inom hela kommunkoncernen, genom fysiska träffar med sakkunskap, via utbildningsportalen samt genom omvärldsbevakning. 
  • Verka för nätverk och forum inom kommunkoncernen för fortsatt utveckling av arbetet med systematiskt kemikaliearbete 
  • I god dialog påverka invånare, företag och besökare att minska sin påverkan av miljöskadliga ämnen i vattnet. 

Malmö kommun 

Malmö är en kommun som legat i framkant länge när det kommer till hållbarhetsarbetet – de har vunnit titeln “Sveriges miljöbästa kommun” fem gånger och är återigen nominerade. Deras kemikalieplan, som antogs 2022 och går att hitta här, är en fortsättning på ett tidigare arbete där fokus låg på att eliminera kemikalier från förskola och skola. Nu vill man minska samtliga Malmöbors exponering för kemikalier. För att lyckas med det har man tagit fram en åtgärdsplan där 25 åtgärder punktas upp, med tydliga mätpunkter, ansvariga och kostnader. Några av åtgärderna är:

  • Utbyte av gamla PVC-golv till annat material ska arbetas in i befintliga underhållsplaner. 
  • Ta fram en vägledning innehållande hantering och användning av kemiska produkter, förvaring av kemiska produkter samt utbyte av oönskade ämnen.
  • Genomföra utbildningar i städteknik för utförare. Utbildningarna ska ske utifrån framtagen städguide. 

Tips från SWATAB!

Ett sätt att drastiskt eliminera antalet skadliga kemikalier inom området lokalvård och städning är att byta ut konventionella rengörings- och tvättmedel mot ultrarent och avjoniserat vatten – som är 100% kemikaliefritt. Det skapar en hälsosammare miljö för både lokalvårdare, de som vistas i lokalerna och planeten i stort. Läs mer om vårt DIRO-system här: https://swatab.com/anvaendningsomraaden/haallbar-lokalvaard/ 

Intresserad av att veta mer?

Vi kan hjälpa dig med lösningar som ger reducerad eller till och med en kemikaliefri arbetsmiljö. Olika verksamheter har olika behov och förutsättningar så vi kan tillsammans se över hur just er lösning skulle kunna se ut.